header banner
Default

Daan Timmers, een business analyst bij Deloitte Strategy and Operations


Table of Contents

  Daan Timmers sloot zich eind 2015 aan bij Deloitte Consulting, na er eerder al een half jaar stage te hebben gelopen. In gesprek met Consultancy.nl vertelt hij over de afgelopen anderhalf jaar, over zijn transitie van stagiair naar Business Analyst en over zijn huidige rol. 

  Kun je ons kort iets over jezelf vertellen?
  Ik ben Daan Timmers, 24 jaar en geboren en getogen in Noord-Brabant. Na de middelbare school ben ik in 2010 gestart met de studie Bedrijfskunde aan de Radboud Universiteit. Via een mooie studententijd met o.a. AIESEC, een bestuursjaar bij de bedrijfskundevereniging Synergy en werkzaamheden als Teamleider bij de Albert Heijn ben ik in 2015 als scriptant gestart bij Deloitte Consulting. Na een leerzame en leuke periode als stagiair ben ik afgestudeerd en na een trip naar Nieuw-Zeeland ben ik in november 2015 begonnen als Business Analyst bij Deloitte. 

  Wanneer en hoe kwam je er achter dat je binnen consulting wilde werken?
  Hoewel Bedrijfskunde in het algemeen een vrij goede introductie is op consulting, kwam ik tijdens mijn bestuursjaar pas echt in aanraking met consulting. Deelname aan inhouse- en besturendagen gaf mij een eerste beeld van de sector. Tijdens mijn master Organizational Design & Development kreeg ik een verdere focus op consulting, door vakken specifiek gericht op organisatieverandering, organisatieontwerp en interventiemethodologie. Doordat ik een goede klik voelde met Deloitte op eerdere recruitmentevents, ben ik vervolgens gaan solliciteren op een scriptievacature in de consultancytak van het bedrijf.

  Daan Timmers - Deloitte

  Je liep in 2015 ongeveer vijf maanden stage. Waar hield je je gedurende deze periode mee bezig?
  Tijdens mijn stageperiode heb ik me voornamelijk gefocust op het schrijven van mijn thesis over Lean management binnen Nederlandse gemeenten. Daarnaast heb ik meegewerkt aan opdrachten voor klanten en kon ik aansluiten bij interne meetings en de informele team activiteiten, waardoor ik ook soms uit de boeken kon. Juist deze afwisseling zorgde ervoor dat ik steeds gemotiveerd bleef voor het afronden van mijn thesis. 

  Er wordt veel gezegd en geschreven over de manier waarop consultancybureaus stagiairs begeleiden tijdens hun studie. Hoe heeft Deloitte jou ondersteund bij je onderzoekswerk, en in hoeverre mocht je toen al ruiken aan het echte advieswerk?
  Hoewel er tal van overeenkomsten waren tussen mijn masterspecialisatie en consultancy, waren de verwachtingen van de universiteit en van Deloitte rondom mijn thesis wel enigszins verschillend. Om het goed te combineren heb ik één wetenschappelijk kader geschreven, waarna ik voor universiteit een meer kwalitatieve afslag heb gemaakt en voor Deloitte een meer kwantitatief rapport heb geschreven. Vanuit Deloitte waren er twee managers met expertise in Lean Management binnen de publieke sector berokken bij het schrijven van het rapport, waarmee ik kon sparren over de (eerste) uitkomsten. Daarnaast had ik wekelijks contact met mijn counselor, die zich meer bezighield met mijn persoonlijke ontwikkeling en ervoor zorgde dat ik ook genoeg focus had op vereisten van de universiteit. Deze combinatie heeft er ervoor gezorgd dat ik me kon bezighouden met echt advieswerk voor Deloitte, maar dat ik ook tijdig mijn thesis kon afronden.

  Die periode beviel je kennelijk goed, aangezien je na je afstuderen besloot je bij Deloitte Consulting aan te sluiten. Vandaag de dag werk je als Business Analyst binnen de Strategy & Operations praktijk. Kun je ons iets meer vertellen over de projecten waarbij je betrokken bent geweest en wat jouw rol daarbij is geweest?
  Na mijn start ben ik begonnen in een project ondersteunende rol in een project voor één van de grote Nederlandse banken. Al snel kreeg ik in dat traject een meer analytische – en adviserende rol waarin ik ook betrokken werd bij workshops, interviews en verbetertrajecten. Tijdens een rustigere projectfase heb ik mijn werkzaamheden gecombineerd met een Robotics project, waarin ik samen met de klant het gewenste proces heb uitgetekend en vervolgens een Proof of Concept heb ontwikkeld. In navolging van een interne training was dat mijn eerste ervaring in programmeren, waardoor ik direct alle kennis in de praktijk kon brengen.

  In mijn meest recente project heb ik samen met een collega een advies uitgebracht over het operating model van een afdeling dat zich graag meer wilde onderscheiden van andere afdelingen binnen hetzelfde bedrijf. Hierin heb ik bestaande documentatie geanalyseerd, interviews met afdelingshoofden afgenomen, een rapport opgesteld en met alle afdelingen een start gemaakt met het actieplan. 

  Deloitte Consulting is qua omvang het grootste management consultancykantoor ter wereld. In welke mate ervaar jij als Business Analyst dat je werkzaam bent bij een van de koplopers in de branche?
  Tijdens mijn sollicitatie en gedurende mijn eerste weken was ik vooral onder de indruk van het kantoor en de faciliteiten. Hoewel dat natuurlijk mooi blijft, zijn het werken in multidisciplinaire teams, de ervaring van de seniors en de snelheid waarin je kan leren voor mij belangrijker geworden. Ik merk dat we door de grote diversiteit in projecten ook veel verschillende persoonlijkheden aantrekken. Ik vind het in ieder project weer speciaal om met personen te werken met verschillende achtergronden. Het werkt bovendien een stuk effectiever en efficiënter wanneer je een groep met specialisten in organisatieverandering, technologie en strategie bij elkaar zet, dan wanneer je bijvoorbeeld met enkel bedrijfskundigen werkt. 

  Quote Daan Timmers, Deloitte

  Daarnaast waardeer ik binnen projecten de senioriteit van andere collega’s enorm, het geeft een goed gevoel dat er veel anderen rondlopen die situaties al vaker hebben meegemaakt. Binnen projecten ervaar ik enerzijds de vrijheid om het werk zelfstandig en op mijn eigen manier uit te voeren, maar anderzijds zijn er altijd senior collega’s die goede feedback kunnen geven op mijn communicatie, analyses en presentaties.

  Hoe zou je de cultuur bij Deloitte Consulting omschrijven?
  Voor mij springt de ondernemingsdrang van collega’s er het meest bovenuit als ik de cultuur van Deloitte Consulting in één woord zou moeten omschrijven. Ik vind het erg mooi om te zien dat collega’s die minder dan een jaar binnen zijn al grote evenementen opzetten, zoals het diversity event of in-house workshops voor meer dan honderd studenten. Daarnaast vind ik onze cultuur erg open en motiverend. Ik merk dat erg veel mogelijk is en dat je iedereen – ongeacht van zijn of haar functie – kan overtuigen van jouw standpunt. Dat is voor mij een grote drijfveer om initiatieven, proposities of events verder uit te denken en te ontwikkelen met een groep enthousiaste collega’s.

  Tot slot, de wildste verhalen doen de ronde onder young professionals over het harde werken in consulting en de lange uren die gemaakt worden. Hoe heb jij dit ervaren? En als je het erg druk hebt, wanneer je bijvoorbeeld naar een deadline toewerkt, hoe helpt Deloitte je om weer terug te keren naar een gezonde work-life balance?
  Ik ervaar mijn werkdagen meer als flexibel dan als (te) lang. Afhankelijk van het project waarop je werkt heb je soms drukkere of rustigere periodes bij de klant, waar je goed eventuele interne werkzaamheden op moet afstemmen. Ik merkte dat ik aanvankelijk als enthousiaste ‘jonge hond’ veel van deze extra werkzaamheden op me probeerde te nemen, maar mijn counselor heeft me geholpen hierin een goede balans te vinden. Tijdens de wekelijkse of tweewekelijkse check-ins bespreek ik met haar mijn huidige klantwerkzaamheden, mijn extra interne activiteiten en helpt ze me een goede balans hierin te vinden zodat ik naast werk ruim voldoende tijd heb voor mijn hobby’s.

  Sources


  Article information

  Author: Maureen Herrera

  Last Updated: 1703884682

  Views: 860

  Rating: 4.3 / 5 (114 voted)

  Reviews: 85% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Maureen Herrera

  Birthday: 1991-09-01

  Address: 538 Anderson Crossing, Kellymouth, MN 20699

  Phone: +4481573344101016

  Job: Museum Curator

  Hobby: Chess, Motorcycling, Photography, Skateboarding, Origami, Yoga, Hiking

  Introduction: My name is Maureen Herrera, I am a bold, proficient, priceless, variegated, rare, ingenious, fearless person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.